شماره پرونده : M.98_1573

درمان ارتودنسی بدون جراحی فک در کیس اپن بایت همراه با تنگی شدید فک بالا.

.Non surgical treatment of openbite case with severe constricted upper arch

سلام