ارتودنسی متحرک نامرئی

طبق عقیده برخی از مردم، متخصص ارتودنسی و دندانپزشک عمومی بایکدیگر یکسان هستند، در صورتی که بین این در تفاوت هایی وجود دارد. گرچه دکتر ارتودنسی و دندانپزشک عمومی هر دو با دندان های بیمار سروکار دارند و نام پزشک روی آنها است، اما در واقع، در یکسری ویژگی های مهم و تاثیرگزار با یکدیگر متفاوتند.