شماره پرونده : M.00_1943

درمان ارتودنسی در دختر نوجوان ۱۴ ساله با ناهنجاری کلاس ۲ (جلوزدگی فک بالا و کمبود رشد فک پایین) همراه با کراودینگ شدید در ۲ مرحله درمان شد. در مرحله اول با کشیدن دندان های پرمولر دوم  در هر دو فک در جهت رفع کراودینگ و شیب دندانهای قدامی درمان انجام شد و در مرحله دوم با استفاده  از دستگاه پاور اسکوپ جابجایی فک پایین به سمت قدام انجام شد.

Orthodontic treatment of 14 yrs old girl with class II malocclusion (prognathic maxilla and retruded mandible) and severe crowding done within 2 stages. Upper and lower 2nd premolars were extracted to unravel crowding and anterior teeth inclination at 1st stage and then by starting the 2nd stage power scope appliance used to reposition mandible anteriorly .