شماره پرونده : M.00_1914

درمان ارتودنسی همراه با جراحی فک در کیس کلاس ۳ با جلوزدگی و انحراف فک پایین.

.Ortho surgical treatment of class 3 case with assymetric and prognathic mandible