درخواست بیمار:

·         اصلاح اپن بایت

·         اصلاح به هم ریخگی دندان‌ها و تنگی فک بالا بدون جراحی فک

·         اصلاح انحراف فک پایین و چانه بدون جراحی فک

نوع ناهنجاری:

·         ناهنجاری اپن بایت High Angle همراه با گراودینگ شدید و انحراف شدید فک پایین

·         تنگی شدید فک بالا

طرح درمان:

با توجه به درخواست بیمار مبنی بر انجام درمان ارتودنسی بدون جراحی فک در نتیجه استفاده از تکنیک MEAW به عنوان روش درمان انتخاب شد. در ابتدا کشیدن دندان‌های عقل انجام شد و با استفاده از تکنیک MEAW در سه مرحله درمان انجام شد که عبارت‌اند از:

۱) عریض کردن فک بالا با استفاده از اسکروهای داخل کامی

۲) دیستالیزه کردن دندان‌های فک بالا و پایین به سمت فضای خالی دندان‌های عقل جهت ایجاد فضای لازم برای چیدمان دندان‌ها

۳) اینتروژن دندان‌های خلفی جهت بستن اپن بایت قدامی

تغییرات:

·         اصلاح اپن بایت

·         اصلاح نسبت عرض به ارتفاع صورت ناشی از عریض شدن فک بالا

·         اصلاح انحراف فک پایین

کمتر شدن شدت زاویه فک پایین به علت چرخش پادساعتگرد فک پایین بعد از اینتروژن دندان‌های خلفی