• بیتا ابراهیمی
 • تحصیلات : فوق لیسانس پژوهش هنر
 • سابقه کار: مدیر داخلی (۳ سال)- دستیار (۴ سال)
 • سمت : سوپروایزر
 • ستایش افضلی
 • تحصیلات : لیسانس مهندسی پرشکی / دوره دستیاری تخصصی ارتودنسی
 • سابقه کار : بهداشت کار دهان و دندان (۴ سال )
 • سمت : بهداشت کار دهان و دندان
 • فائزه شریف
 • تحصیلات : لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات (IT )
 • سابقه کار : مدیریت تبلیغات مجازی و عکاسی  (۳ سال)
 • سمت : مدیریت تبلیغات مجازی – عکاس
 • مریم آوجیان
 • تحصیلات : لیسانس مددکاری اجتماعی خانواده / دوره دستیاری تخصصی ارتودنسی
 • سابقه کار : بهداشت کار دهان و دندان (۶ سال)
 • سمت : بهداشت کار دهان و دندان
 • نیلوفر جعفری
 • تحصیلات : لیسانس روانشناسی / دوره دستیاری تخصصی ارتودنسی
 • سابقه  کار : دستیار دندانپزشک (۷ سال )
 • سمت : بهداشت کار دهان و دندان
 • هلن ختائی زاده
 • تحصیلات : لیسانس روانشناسی / دوره دستیاری تخصصی ارتودنسی
 • سابقه کار : دستیار ارتودنسی (۱۰ سال )
 • سمت : بهداشت کار دهان و دندان
 • نونا محمدی
 • تحصیلات : لیسانس حسابداری
 • سابقه کار : حسابدار  ( ۳ سال ) _  پذیرش ( ۳ سال )
 • سمت : پذیرش