• هلن ختائی زاده
  • تحصیلات : لیسانس روانشناسی / دوره دستیاری تخصصی ارتودنسی
  • سابقه کار : دستیار ارتودنسی (۱۰ سال )
  • سمت : بهداشت کار دهان و دندان

میزان رضایت از نحوه برخورد

میزان رضایت از نحوه رسیدگی و توجه به درخواست های شما

میزان رضایت از پیگیری موارد مرتبط به درمان