• نیلوفر جعفری
  • تحصیلات : لیسانس روانشناسی
  • سابقه  کار : دستیار دندانپزشک (۷ سال )
  • سمت : بهداشت کار دهان و دندان