• نونا محمدی
  • تحصیلات : لیسانس حسابداری
  • سابقه کار : حسابدار ( ۳ سال ) _ پذیرش ( ۳ سال )
  • سمت : پذیرش

میزان رضایت از نحوه برخورد

میزان رضایت از نحوه رسیدگی و توجه به درخواست های شما

میزان رضایت از پیگیری موارد مرتبط به درمان