• مریم آوجیان
  • تحصیلات : لیسانس مددکاری اجتماعی خانواده
  • سابقه کار : بهداشت کار دهان و دندان (۶ سال)
  • سمت : بهداشت کار دهان و دندان