• فائزه شریف
  • تحصیلات : لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات (IT )
  • سابقه کار : مدیریت تبلیغات مجازی و عکاسی  (۳ سال)
  • سمت : مدیریت تبلیغات مجازی – عکاس

میزان رضایت از نحوه برخورد

میزان رضایت از نحوه رسیدگی و توجه به درخواست های شما

میزان رضایت از پیگیری موارد مرتبط به درمان