• ستایش افضلی
  • تحصیلات : لیسانس مهندسی پرشکی
  • سابقه کار : بهداشت کار دهان و دندان (۴ سال )
  • سمت : بهداشت کار دهان و دندان