• بیتا ابراهیمی
  • تحصیلات : فوق لیسانس پژوهش هنر
  • سابقه کار: مدیر داخلی (۳ سال)- دستیار (۴ سال)
  • سمت : سوپروایزر

میزان رضایت از نحوه برخورد

میزان رضایت از نحوه رسیدگی و توجه به درخواست های شما

میزان رضایت از پیگیری موارد مرتبط به درمان