• بیتا ابراهیمی
  • تحصیلات : فوق لیسانس پژوهش هنر
  • سابقه کار: مدیر داخلی (۳ سال)- دستیار (۴ سال)
  • سمت : سوپروایزر