ارتودنسی ثابت کرج

ارتودنسی ثابت کرج

.

ارتودنسی ثابت کرج یک روش درمانی ارتودنسی است که در این روش از بریس های فلزی با رنگ نقره ای استفاده می شود. معمولا اکثر افرادی که دندان های خود را ارتودنسی می کنند، از این روش درمانی ارتودنسی ثابت استفاده می کنند. در نتیجه، قرار دادن بریس های ثابت ارتودنسی مهم ترین قسمت درمان به شمار می رود. در حال حاضر، بریس های ثابت قدیمی که ظاهر فلزی داشتند جای خود را به انواع متفاوت بریس های ثابت امروزی داده اند. مانند بریس های سرامیکی، بریس های دیمون و بریس های پشت دندانی که از انواع بریس های ثابت هستند.